Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Žiška

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

oo : ?? Žiška + ? -


Petr - -

oo : Petr Žiška + Mariana -

1538-1724 Putim - Pozemkové knihyArchiv města Písek 4 / 89 / Jan Žiška koupil sobě, manželce své a svým dědicům chalupu v Putimi ležící vedle Krškovy od Martina Tůmovic za 61? kop míšemských, za kterýto chalupu Martin Tůmovoci osobně stojíc přiznal se, že jest přijal závdavku podle smlouvy a trhu 15 kop a dvou verunků po 7? kopách ??? kop. Suma toho učiní 29 kop? a potom každý rok při každých let??? ??? od letnic po actum zápisu tohoto nejprve přišlých má platiti po 12 kopách až do vyplacení té vší sumy zůstalé po závdavku a dvou verunků, kteréžto sumy zůstává 32? kop míš. Actum in presencia dom Joanis??? Anno 1538 ??? post festum sixti. Martin Tůmovic osobně stojíc v přítomnosti pana Petra Kloboučníka, toho času purkmistra, pana Václava Barvíře konšela přísežnýho přiznal se, že je přijal od Jana Žišky za nadepsanou chalupu 12 kop. ??? ante sixti Anno 1539 Martin Tůmovic..... přijal od Jana Žišky za chalupu nadepsanou... leta paně 1540 Leta 1541 .....Jakub Bistov? pekař osobně stojíc na místě Martina Tůmovic z Putimě bratra svého..... Leta 1542 ve čtvrtek po svatým Jakubu apoštolu páně Martin Tůmovic z Putimě stojíc osobně přiznal se, že je přijal od Jana Žišky za chalupu nadepsanou 6 kop míšenských verunku posledního, a tak tím, že jest jemu doplněno 56 kop míš, kvitujíc Jana Žišku a jeho dědice z té vší sumy a tu chalupu před sebu a svými dědici osvobozuje zna časy budoucí. Stalo se v přítomnosti pana Jana Švantle, toho času purkmistra a pana Matěje Vokuna konšela přísežnýho.

1644-1711 Putim - Pozemkové knihyArchiv města Písek 9 / 117 / Chalupa Žiškovská Grunt Václavkovský půl lánu Leta 1644 dne 14 Januari: vynašlo se při držaném soudu, že jest chalupu Petr Žiška koupil za summu 40 kop z toho se srazi dílu jeho 13 kop a Alžbětě sestře vyplatil 13 kop zůstava doplaceti 13 kop takové? nalezící Pavlovi bratru jeho k placeni roznimu po 3 kopách 1647 dne 14 ledna nesložil nic. 1650 dne 4 ledna s povolenim PPP radních města Písku Jiřík Zahradecky koupil s vrchu psanou chalupu od Petra Žišky se vším příslušenstvím za summu 70 kop zavdavku složil při zápisu 5 kop , zůstavá doplaceti 65 kop to všechno naleží Petrovi Žiškovi Verunky platiti ma po 3 kopách 1651 dne 3 ledna umluvil se odwa wejrunky totiš 6 kop 8.1.1670 při držanem soudu na našlo se že tech 59 kop nalezisti budou takto ??? Koubský jakožto dceři neb + petra Žišky to jest 11 kop, amrianě Žiškový 11 kop, Řehořovi synu 11 kop, Kateřině dceři 11 kop, Václavovi synu 11 kop držitel gruntu smluvil se ze chce ??? sloziti v stiedvosti? 3 kopy 1644-1711 PutimPozemkové knihyArchiv města Písek 9 / 117 / Grunt Václavovský týž grunt šacován za sumu...200 kop. Hospodářem byl Václav Václavkovskej bratr Martina Sedláka. K té sumě náležejí jeden díl Alžběta Václavkova, Dorota dcera její, kterou vojáci vzali Anna manželka Martina Sedláka druhý díl Petrovi Žižkovi a Pavlovi bratru jeho, co nebož. Matěj Václavek na smrtedlné posteli odkázal 10 kop. To má Alžběta Václavkova prokázati. Ale on Žižka pokládá sobě s Pavlem bratem svým zdědil, totiž 33 kop 20 gr NB: Za to moc? jest na prokázání všech nápadníkův při nejprvnějším soudu Vejrunky platiti má po....5 kopách Anno 1647 Při držaném soudu vejše psaní nápadníci, poněvadž to jakou spravedlnost na dotčeném gruntu jmíti sobě pokládají, prokázati mají, žádného ohlášení neučinili. Anno 1650 dne 7. Januari: podle uvážení PPP jsouce tento grunt, kdo by na něm jakou spravedlnost jmíti měl ku prokázání, vynašlo se ze zpráv lidí pamětných, tak také učiněno zprávou psaní od Anny Sedlákové ze vsi Smrkovic, že týž grunt jí Anně Sedlákové a Petrovi Žižkovi nápadem dědickým přináleží, k čemuž nadepsaní PPP, aby držitel toho gruntu podle učiněného šacunku vejročně splacovati (spláceti) hleděl, své povolení dáti své ráčili. Anno 1651 13. Januari: Martin Sedlák jest přiznání učinil, že z toho grunru k záduší putimskému náležeti má 20 kop, ittem Lidmile Haškové.....20 kop téhož dne složil držitel gruntu vejrunku jednoho, totiž 5 kop, těch jest přijal Martin Sedlák a Petr Žižka, oba společně a jednostejně.

1696 Putim - Soupis poddanýchArchiv města Písek 1 / 26- / 37 Chalupa Žiškovská , Václav Žiška hospodář, Kateřina Manželka, Jakub syn 9, Jiřík 7, Lukáš 6, Apolena 4 umřela +, Kateřina 2, magdalena 1

on: hledam Písek 4 / 23-35


Řehoř - 7.3.1657 Putim / Písek 4 / 97 / syn petra žišky mariany manzelky jeho, kmotrove jsou pan Tomáš Swach a pan pauly e Brodsky a pana alzbeta Albinova z mesta kralov Putimy

Anna - 1660 Putim

oo : Adam Kinkor + Anna Žišková - 2.2.1687 Putim / Písek 31 / 7 / Adamy filij Andrea Kinkory ex Zatav, cum Anna filig Petri Zysky ex Putim , ??? Adam hrnčíř par: Mattio? Matry? Elisabetha floda A??? Joachim lang, ex. Zatav

potomci v rodokmenu Žižka


Kateřina - 13.3.1660 Putim / Písek 4 / 123 / dcera Petra žišky Maryanny manželky jeho, kmotrove jsou pan Paulyn Brodksy a Panna Alzbeta Albynova a dorota Lyškova

Václav - 21.1.1662 Putim / Písek 4 / 147 / syn otce Petra žišky a maryjany manželky jeho, kmotrove jsou Bartolomej Drach a pan Paulyn Brodksy a kmotra Dorota Lyskova

oo : Václav Žiška + Kateřina -


Jakub - 1687 Putim

Jiří - 1689 Putim

Lukáš - 1690 Putim

Apolena - 1692 Putim

Kateřina - 6.4.1694 Putim / Písek 6 / 49 / Wenceslaus Zyška, M. Catharina

oo : ?? Gabriel + Kateřina Žišková -

ona: 7.3.1755 Boudy, Jižní čechy


Magdalena - 1695 Putim


Matěj - 18.2.1668 Putim / Písek 4 / 201 / syn Petra žišky a mariann manzelky jeho, kmotrove pan Vaclav Cermak, pan Paviel ??? kmotrove pani Alzbeta , pan Pavola Hamaticu


Alžběta -

Pavel -

oo : Petr Žiška + Kateřina Hašková - 16.1.1628 Putim / Písek 1 / 9 / Petr Žiška ze vsy Putimě s kateřinou pozůstalou po n. Václavovi Haškovy z týž vsy


Dorota - 31.12.1632 Putim / Písek 1 / 46 / dcera Petra žišky, matka Kateřina, Putim
https://digi.ceskearchivy.cz/6362/53/1891/2130/95/0

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu